Algemene Voorwaarden CrossFit Lansingerland t.h.o.d.n Project F.I.T B.V.

 

Artikel 1 – Algemeen

 1. Door inschrijving bij Project F.I.T B.V. verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven.
 2. Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is schriftelijke toestemming van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 1. Project F.I.T B.V. en/of haar leiding en trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. Project F.I.T B.V. en/of haar leiding en trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
 3. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. De deelnemer zal Project F.I.T B.V. en/of haar leiding en trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Lidmaatschap

 1. Voor het volgen van de groepstrainingen wordt een abonnement afgesloten of wordt een strippenkaart gekocht.
 2. Het abonnement loopt automatisch door tot wederopzegging.
 3. Inschrijven voor een abonnement of het kopen van een strippenkaart verloopt via onze app.
 1. Het abonnement gaat in op de datum van inschrijving via de app met ratio tot de 1e van de maand.
 2. Een abonnement of strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van te accepteren.
 4. Wijzigingen van inschrijvingen dienen middels de daarvoor bestemde optie in de app aan de organisatie te worden gemeld.
 5. De geldigheidsduur van een strippenkaart is 6 maanden.
 6. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 2 maanden.
 7. Voor het lidmaatschap geldt na 2 maanden een opzegtermijn van één kalendermaand (ingaande per de eerste van de volgende maand); Opzeggingen dient via mail te worden ingediend.
 8. Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opzegt, wordt deze automatisch met één maand verlengd.
 9. Opzegging met een strippenkaart is niet mogelijk en de deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 10. Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk(mail) of mondeling te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 11. Geef wijzigingen van te voren altijd door via info@crossfit-lansingerland.nl

Artikel 4 – Huisregels

 1. De deelnemer dient zich te houden aan de door Project F.I.T B.V. gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.
 2. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Project F.I.T B.V. gerechtigd de deelnemer de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de lidmaatschapkosten of teruggave.

Artikel 5 – Lessen

 1. Inschrijven voor een training kan tot het maximale aantal deelnemers is bereikt.
 2. Het maximale aantal deelnemers aan een reguliere training is vastgesteld op 12 deelnemers.
 3. De organisatie kan dit maximum zonder verdere aankondiging verhogen of verlagen.
 4. Inschrijven voor een training kan tot aanvang van de training.
 5. Uitschrijven voor een training kan tot 30 min voor aanvang van de training. Binnen het half uur afmelden kost een credit.
 6. Project F.I.T B.V. behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
 7. Op officiële of erkende feestdagen mag Project F.I.T B.V. de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.
 8. Project F.I.T B.V. behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van Project F.I.T B.V. te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door Project F.I.T B.V. te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 9. Bij langdurige afwezigheid van een trainer zal Project F.I.T B.V. geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

 

Artikel 6 – Betalingstermijn / Incasso

 1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door Project F.I.T B.V. eenmaal per jaar worden verhoogd.
 2. Abonnementen worden elke maand automatisch geïncasseerd via Sepa – mollie , na het afgeven van een machtiging hiervoor.
 3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, krijgt u, d.m.v. een herinnering, de mogelijkheid dit alsnog te voldoen binnen twee weken via een Ideal betaling.
 4. Als een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, mag de organisatie deze deelnemer uit het deelnemersbestand verwijderen.
 1. Project F.I.T B.V. zal de deelname aan trainingen of cursussen blokkeren, wanneer, zonder opgave van geldige reden, niet aan de betalingsverplichting is voldaan.
 2. Indien de deelnemer na een periode van vier weken in nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.
 3. Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van Project F.I.T B.V. heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij Project F.I.T B.V.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

 1. Project F.I.T B.V. verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Project F.I.T B.V. zijn opgenomen. Project F.I.T B.V. en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
 3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan Project F.I.T B.V. te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

 Artikel 8 – Portretrecht

 1. Deelnemer verleent toestemming aan de Project F.I.T B.V. voor openbaarmaking van gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is tijdens trainingen/evenementen van Project F.I.T B.V.

 Artikel 9 – Overige bepalingen

 1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Project F.I.T B.V. beoordeeld en beslist.
 2. Project F.I.T B.V. behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.